Działalność naukowa

Wykonując swoje cele statutowe Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych organizuje przedsięwzięcia naukowe o zasięgu narodowym i międzynarodowym – konferencje, sympozja i seminaria. Uczestniczyliśmy w następujących wydarzeniach:

Obryte 2017

Na przestrzeni lat, w dziedzinie naukowej, SRWO współpracuje z wieloma uczelniami
i Instytutami Badawczymi m.in.: Akademią Marynarki Wojennej, Akademią Obrony Narodowej,
Akademią Sztuki Wojennej, Uniwersytetem Jagiellońskim, Uniwersytetem Jana Kochanowskiego,
Uniwersytetem Łódzkim, Wojskową Akademią Techniczną, Wyższą Szkołą Policji, Wyższą Szkołą
Pożarniczą, Wojskowym Instytutem Medycznym, Wojskowym Instytutem Medycyny Lotniczej,
Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia.
W realizacji przedsięwzięć naukowych wspierali nas dotychczas: Biuro Bezpieczeństwa
Narodowego, Ministerstwo Obrony Narodowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji,
Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
Ministerstwo Cyfryzacji, Policja, Służba Więzienna oraz inne, liczne podmioty administracji
publicznej.
Przez wiele lat funkcjonowania wydarzenia naukowe organizowane lub współorganizowane
przez Stowarzyszenie stały się nie tylko ważnym forum wymiany poglądów, doświadczeń
i wielowątkowych dyskusji dla interdyscyplinarnego, narodowego i międzynarodowego gremium
zajmującego się obszarem bezpieczeństwa, ale także inspirującymi zderzeniami teorii z praktyką.
Przedsięwzięcia naukowe realizowane przez Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych od lat
pozostawiają po sobie ślad także w formie monografii naukowych zawierających liczne doniesienia
naukowe i dokumentujące bieżący stan wiedzy naukowców i specjalistów z zakresu dziedziny nauk
społecznych, medycznych, czy inżynieryjno-technicznych.