Nowoczesne technologie cyfrowe w sektorze ochrony zdrowia – wyzwania dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych

Konferencja pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Zdrowia

W dniu 21 czerwca 2018 roku  w Serocku odbyła się I Ogólnopolska Konferencja Naukowa  nt. „Nowoczesne technologie cyfrowe w sektorze ochrony zdrowia – wyzwania dla bezpieczeństwa informacji i danych osobowych”, zorganizowana przez Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie, Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce oraz Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych. Konferencja odbyła się pod patronatem Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Zdrowia.

Tematyka konferencji poświęcona była wyzwaniom i zagrożeniom wynikającym z cyfryzacji sektora ochrony zdrowia. Natomiast celem było wykazanie braków w regulacjach dotyczących nowych technologii w ochronie zdrowia, skupiając się w szczególności na pojmowaniu tego zagadnienia przez pryzmat elementu infrastruktury krytycznej państwa. W obliczu wyzwań XXI wieku, które następują w wyniku cyfryzacji, w zakresie zdrowia publicznego, zagadnienie to bez wątpienia należy umiejscawiać w strategicznym obszarze bezpieczeństwa informacyjnego.

Konferencji patronatu honorowego udzielili Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerem konferencji był PIASTUN SPZOZ.

Otwarcia i przywitania gości przedstawicieli instytucji współorganizujących konferencję dokonał dziekan płk nawig. dr hab. prof. ASzWoj Bogdan Grenda kreśląc intencje i cele dla jakich konferencję dedykowano.

W sesji plenarnej wygłoszono referaty wprowadzające sygnalizując tematykę kolejnych sesji. W sesji plenarnej dyrektor Wojskowego Instytutu Techniki Uzbrojenia, płk dr inż. Rafał Bazela wprowadził uczestników w świat wsparcia technicznego w obszarze zdrowia w czasie pokoju i na polu walki, a ppłk lek. Robert Drozdowski reprezentujący płk dr hab. n. med. prof. WIML Ewelinę Zawadzką-Bartczak, wygłosił referat nt. zastosowań nowoczesnych rozwiązań technicznych wspomagających diagnostykę chorób serca. Cybernetycznego podejścia do problemu holistycznej opieki zdrowotnej i wsparcia technologicznego zrealizował w referacie dr inż. Zygmunt Kamiński prezes KAMSOFT SA, OZOS SA. 

Referaty wprowadzające z ramienia ASzWoj wygłosił prof. dr hab. inż. Ryszard Szypyra, dzięki wprowadzeniu w cyberzagrożenia w XXI wieku, dr hab. Halina Świeboda prezentowała problem cyberzagrożeń i stan zabezpieczeń systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.

Pierwszą sesje poświęcono zastosowaniom technologii cyfrowych w ochronie zdrowia. Referaty wygłosili: dr inż. Zygmunt Kamiński nt. cybernetyzacji procesów zdrowotnych jako drogi do efektywnej poprawy zdrowia społeczeńtwa. Przedstwaiucel Wojskowego Instytutu Medycznego mgr inż. Marcin Wiśniewski odniósł się do problemu bezpieczeństwa pacjenta w kontekście systemów medycznych. Bardzo ciekawe referaty wygłosili przedstawiciele WIML płk lek. Krzysztod Drozdowski nt. zastosowań nowoczesnych technologii w diagnostyce niedokrwiennej choroby serca u personelu lotniczego oraz płk rez. dr med. Krzysztof Kowalczuk zastosowanie technologii cyfrowych do oceny wpływu i treningu podnoszącego tolerancję przyspieszeń. Potencjał technologii w ochronie zdrowia zaprezentowali również: mgr Aleksandra Świeboda z Instytutu Matki i Dziecka na przykładzie IMID, dr n. med. Mateusz Kuczabski (PIASTUN ZPZOZ) w aspekcie inteligentnej opieki zdrowotnej, mgr inż. Grzegorz Szalański zaprezentował problemy bezpieczeństwa w ochronie zdrowia wynikające z integracji systemów medycznych.

Druga sesja poświęcona była cyberbezpieczeństwu w sektorze ochrony zdrowia. W sesji tej pojawiły się Case Study poświęcone utracie danych (osobowych i wrażliwych) w sektorze ochrony zdrowia i wynikających z tego konsekwencji. Problemowi temu poświęcone były wystąpienia: płk dr inż. Piotra Murawskiego z WIM, dr Mateusza Kuczabskiego, dr Pawła Stobieckiego i ppłk Pawła Majdana oraz mgr inż. Krzysztofa Musiała z ACTIVMEDU. Na problemy w szerszej perspektywie nakreślili odwołując się do dokumentów i standardów UE, NATO, oraz WHO: dr Marta Gębska, dr Anna Mróz-Jagiełło, ppłk mgr Andrzej Trzeciak i ppłk dr Dariusz Nowak. Intesującym spojrzeniem na problem cyberatków na placówki medyczne przedstawił pan dr inż. Zygmunt Kamiński rozważając zagadnienie bezpieczeństwa vs funkcjonalności.

Trzecia sesja dotyczyła problemów wynikających z implantacji nowych przepisów RODO w placówkach systemu ochrony zdrowia. W panelu tym głos zabrali: przedstawiciel WIM mgr Paweł Baran komentując wybrane zagadnienia wynikające z implementacji RODO, podobny charakter miało kolejne wystąpienie mec. Marcina P.Wojcciechowskiego reprezentującego Instytut Centrum Onkologii oraz dr Bernarda Łukańko z Instytutu Nauk Prawnych PAN. Podobnym problemom poświęcone zostały referaty mgr inż. Tomasza Baniaka z ACTIVMEDu ale nakierowane były na przykłady dotyczące bezpieczeństwa i ochrony aplikacji i systemów medycznych w środowiska zintegrowanych IT. Testy penetracyjne prezentował mgr inż. Jarosław Sajko. Wystąpienie to uzupełniło wcześniej prezentowane case study. Miłym akcentem było pierwsze wystąpienie studenta ASzWoju Łukasza śnieżka, który zaprezentował systemy nowoczesne w ochronie zdrowia oraz nowe technologie Block chain.

Wnioski i wypowiedzi podsumowujące konferencję przedstawili płk nawig. dr hab. B.Grenda, prof. dr hab. inż. Ryszard Szpyra, dr hab. H. Świeboda i Z. Kamiński. Konferencję zakończył dziekan WBN, wręczając dyplomy uczestnictwa i zapraszając na kolejną edycję w roku następnym.

opr. dr hab. Halina Świeboda