Wymiar międzynarodowy bezpieczeństwa ekonomicznego i społeczno-kulturowego

W dniu 9 marca br. w Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa nt. „Wymiar międzynarodowy bezpieczeństwa ekonomicznego
i społeczno-kulturowego”. Organizatorem przedsięwzięcia byli: Katedra Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej oraz Stowarzyszenie Ruch Wspólnot Obronnych.

Celem konferencji była wymiana poglądów i doświadczeń z badań nad bezpieczeństwem ekonomicznym oraz społeczno-kulturowym z uwzględnieniem uwarunkowań (zagrożeń
i ryzyka, szans i wyzwań) współczesnego środowiska bezpieczeństwa międzynarodowego.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał prodziekan ds. dydaktycznych WBN, płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda. Wykład inauguracyjny nt. „Regionalne czynniki bezpieczeństwa Polski: powrót do doktryny realistycznej w myśleniu politycznym” wygłoszony został przez prof. dr. hab. W. Parucha. Następnie rozpoczęła się sesja plenarna, podzielona na dwie części.
W pierwszej z nich, moderowanej przez dr hab. K. J. Helnarską, wystąpienia i dyskusje dotyczyły wielowymiarowości bezpieczeństwa ekonomicznego i społeczno-kulturowego. Druga część poświęcona została bezpieczeństwu energetycznemu, której moderatorem został dr K. Księżopolski.

Następnie uczestników zaproszono do trzech, trwających równolegle, paneli tematycznych, które związane były z bezpieczeństwem kulturowym (moderator dr hab. K. J. Helnarska), bezpieczeństwem społeczno-ekonomicznym (moderator dr M. Gębska) oraz bezpieczeństwem w wymiarze regionalnym (moderator dr A. Mróz-Jagiełło).